CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN DÂN SỰ Ở TRẢNG BOM 24/7

Dịch vụ Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom thấy rằng, khi tham gia vào các quan hệ dân sự, việc xảy ra tranh chấp là điều không ai muốn nhưng cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy khi xảy ra tranh chấp, bạn cần phải lựa chọn phương án giải quyết ít tốn kém nhất nhưng vẫn đảm bảo được quyền và lợi ích của mình.

Với sự phát triển không ngừng của kinh tế – xã hội thì nhiều quan hệ xã hội phát sinh, thì gây khó khăn trong việc đưa ra các phương án giải quyết hợp lý, phù hợp. Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

Nắm bắt tình hình đó, Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom phát triển dịch vụ để luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích của khách hàng. Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp luật dân sự, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp như: các giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, tranh chấp hợp đồng,…

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

Tuổi vị thành niên là bao nhiêu tuổi? Các quy định liên quan tuổi vị thành niên?

1. Trẻ vị thành niên là gì?

Trẻ vị thành niên là người chưa đến độ tuổi được pháp luật coi là đủ khả năng để sử dụng quyền, làm nghĩa vụ và chịu trách nhiệm.

Trẻ vị thành niên là giai đoạn có nhiều biến động, phát triển phức tạp hơn các giai đoạn trước. Ở giai đoạn này, trẻ vị thành niên sẽ có những thay đổi lớn về mặt tâm lý và thể chất. Trẻ có tính độc lập hơn, thích thể hiện bản thân, thích mộng mơ và có những thay đổi lớn về mặt nhận thức, trí não,… Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

2. Độ tuổi vị thành niên là bao nhiêu tuổi?

Theo Điều 1, Luật Trẻ em 2016, số 102/2016/QH13 quy định:

Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có quy định:

Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

Tuy nhiên, Nhà nước chưa có một quy định nào của pháp luật quy định về độ tuổi của tuổi vị thành niên. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) độ tuổi vị thành niên thuộc lứa tuổi 10-19 tuổi.

Theo WHO độ tuổi vị thành niên thuộc lứa tuổi 10-19 tuổi

Như vậy, hiện nay Việt Nam không có quy định cụ thể về độ tuổi vị thành niên là bao nhiêu tuổi. Pháp luật Việt Nam chỉ quy định về người thành niên là người từ đủ 18 tuổi, người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi và trẻ em là người dưới 16 tuổi.

3. Năng lực hành vi của tuổi vị thành niên theo quy định

Để xác định được năng lực hành vi của tuổi vị thành niên (từ 10 – 19 tuổi), cần xác định năng lực hành vi đối với người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) và người thành niên (từ 18 tuổi trở lên) theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành.

3.1 Năng lực hành vi đối với người chưa thành niên

Căn cứ Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định năng lực hành vi của người chưa thành niên như sau:

 • Đối với người chưa đủ 06 tuổi thì các giao dịch dân sự phải do người đại diện của người đó theo Pháp luật xác lập và thực hiện.

 • Đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự; trừ trường hợp giao dịch liên quan đến bất động sản và các giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo Pháp luật đồng ý.

 • Đối với người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của người đại diện theo Pháp luật, trừ những giao dịch dân sự phù hợp với lứa tuổi và phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

3.2 Năng lực hành vi đối với người thành niên

Theo Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23, 24 của Bộ luật này.

Theo đó, trừ những trường hợp mất năng lực hành vi, người khó khăn trong việc làm chủ hành vi thì người thành niên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi cá nhân sẽ đều có khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.

3.3 Những trường hợp không có năng lực hành vi

Theo Điều 22, 23, 24 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định về các trường hợp không có năng lực hành vi, cụ thể như sau:

 • Người mất năng lực hành vi dân sự: Khi một người bị mắc bệnh khiến bản thân không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền hoặc lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của kết quả giám định tâm thần. Đối với người này, giao dịch dân sự sẽ do người đại diện theo Pháp luật xác lập và thực hiện.

 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: Người do tình trạng thể chất và tinh thần mà gây khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền và lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định người này không đủ khả năng nhận thức và chỉ định người giám hộ, xác nhận quyền và nghĩa vụ của người giám hộ.

 • Người hạn chế năng lực hành vi dân sự: Những người nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác gây ra phá tán tài sản gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền hoặc người có lợi ích liên quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người hạn chế năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp này, Tòa án quyết định người đại diện cho người đó theo quy định Pháp luật và phạm vi đại diện.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người là mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc người có quyền và lợi ích liên quan, Tòa án sẽ ra quyết định hủy bỏ tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đối với người đó.

4. Tuổi vị thành niên phạm tội bị xử lý như thế nào?

Tùy theo mức độ nghiêm trọng và hậu quả của hành vi phạm tội sẽ có những mức xử lý khác nhau. Căn cứ theo Điều 98, 99, 100, 101 Bộ Luật Hình sự 100/2015/QH13 và sửa đổi, bổ sung 2017 số 12/2017/QH14, các hình thức xử lý đối với người dưới 18 tuổi (trong đó có những người thuộc độ tuổi vị thành niên) như sau:

4.1 Hình phạt cảnh cáo

 • Là biện pháp xử lý nhẹ mang tính giáo dục.

 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng với đối tượng trong trường hợp hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

 4.2 Phạt tiền

 • Là hình phạt chính với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thu nhập hoặc tài sản riêng.

 • Căn cứ vào tình tiết, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và tài chính của người vi phạm để quyết định mức phạt. Tuy nhiên, mức phạt không quá ½ mức phạt theo quy định của Bộ luật hình sự.

Mức phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ hành vi và tài chính của người vi phạm

4.3 Cải tạo không giam giữ

 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi có hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do vô ý hoặc người trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý. Trong trường hợp này, người vi phạm sẽ không bị khấu trừ thu nhập (nếu có).

 • Thời hạn cải tạo: Không quá ½ thời hạn theo quy định của điều luật.

4.4 Phạt tù có thời hạn

 • Đối tượng áp dụng: Người có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mà không thể áp dụng các hình phạt khác nhẹ hơn.

 • Đối với người thuộc từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: Nếu điều luật quy định hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình thì phạt tù không quá 18 năm tù giam. Trường hợp điều luật quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì phạt tù không quá ¾ mức phạt.

 • Đối với người có độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: Nếu điều luật quy định hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình thì phạt tù không quá 12 năm. Nếu điều luật quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì phạt tù không quá ½ số năm phạt tù.

Trong trường hợp người dưới 18 tuổi bị kết án nhưng được coi là không có án tích nếu người đó có độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc trường hợp người bị áp dụng biện pháp tư pháp.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên xóa án tích nếu trong thời hạn 3 năm tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới tính từ khi hết hiệu lực thi hành bản án.

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Biên Hòa

Dịch vụ Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom hỗ trợ tư vấn cho khách hàng

Dịch vụ Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom giỏi, chuyên môn cao, đã giải quyết rất nhiều các vụ việc về liên quan. Vì vậy, khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng dễ dàng đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

Luật sư dân sự đưa ra những nội dung tư vấn pháp luật dân sư như sau:

 • Tư vấn và tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên;
 • Tham gia tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ việc tranh chấp.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế: Soạn thảo di chúc, thực hiện các thủ tục chia di sản tại Văn phòng Công chứng, khởi kiện tranh chấp thừa kế tại Toà án các cấp;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, giải đáp về quyền giữa các bất động sản như: quyền về lối đi, quyền bề mặt, quyền cấp thoát nước, …;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm…
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về vấn đề bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về các quyền cơ bản của công dân như bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, hình ảnh; quyền thay đổi họ, tên,…Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom
 • Thực hiện các công việc, giải quyết các tranh chấp liên quan đến vấn đề dân sự với tư cách là đại diện ủy quyền để tham gia tố tụng, bảo về quyền lợi của khách hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Những lý do nên chọn Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp liên quan đến dân sự

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, có đội ngũ luật sư giỏi đã giải quyết hàng nghìn các vụ việc tranh chấp dân sự với tính chất, mức độ phức tạp.

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom không chỉ đáp ứng về mặt kinh nghiệm hành nghề mà còn đáp ứng đủ các điều kiện về mặt kiến thức pháp luật chuyên môn, những kỹ năng cần thiết để trình bày, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Phương thức liên lạc với Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom Tại Trảng Bom khi khách hàng cần hỗ trợ tư vấn 

Để đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, những vấn đề xoay quanh đời sống thường ngày của mọi người. Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom còn đa dạng về hình thức tư vấn để khách hàng dễ dàng tiếp cận, giải đáp.

Cụ thể với những phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp với Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để được hỗ trợ tư vấn, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

Hiện nay, địa chỉ trụ sở và chi nhánh của Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom như sau:

 • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
 • Chi nhánh Bình Dương: Số 69, Đường N2, khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc của Luật sư tại tỉnh Trảng Bom như sau:

– Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

– Thời gian làm việc: Từ 7h45 đến 12h trưa và từ 13h30 đến 17h

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành.

Hình thức tư vấn trực tuyến của Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom:

Tư vấn qua Email của Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom: 

Trong trường hợp khách hàng không thể đến văn phòng, không có thời gian di chuyển hoặc không tiện làm việc trong giờ hành chính thì khách hàng có thể gửi trực tiếp đến Email của Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom. Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Trong thời gian 1 – 3 ngày Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom sẽ trả lời Email hoặc gọi điện trực tiếp để tư vấn cho quý khách

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trả phí qua email sẽ có những ưu điểm sau:

 • Được Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom tư vấn ngay lập tức.
 • Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý.
 • Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn các vấn đề liên quan.

Ngoài những hình thức liên hệ trên, khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom qua những hình thức sau:

 • Hotline: 0919.559.819 Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom
 • Zalo: 0919.559.819Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom
 • Website: Luật Trảng Bom

Đối với những hình thức tư vấn trực tuyến với Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Cần cung cấp rõ thông tin, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ,…
 • Tập trung vào vấn đề mà mình đang vướng mắc, tránh dài dòng.
 • Nêu mục đích và yêu cầu của mình. Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom

Để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ tư vấn đất đai của Công ty Luật tư vấn dân sự ở Trảng Bom một cách chính xác, khách quan. Đồng thời đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời và chính xác đến khách hàng.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN DÂN SỰ Ở TRẢNG BOM NHƯ SAU:

Số điện thoai: 0919.559.819

Zalo: 0919.559.819

Website: https://luatdongnai.vn

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh

> Xem thêm: Số điện thoại Luật sư tại TPHCM

Công ty Luật tư vấn dân sự ở Đồng Nai

LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI TƯ VẤN 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *